Skip to main content

Algemene voorwaarden

1 Algemene voorwaarden:
1. Algemene bepalingen
1.a DIGIWACHT WEBDESIGN, gevestigd en kantoorhoudende te 7534 HK Enschede aan de Atalantalaan 25, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze algemene voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.b Onder opdrachtgever wordt verstaan; diegene die aan DIGIWACHT WEBDESIGN verzoekt de werkzaamheden welke behoren tot activiteiten van DIGIWACHT WEBDESIGN te verrichten.
1.c Onder DIGIWACHT WEBDESIGN wordt verstaan de onder artikel 1.a vermelde onderneming.
1.d Een opdracht wordt door DIGIWACHT WEBDESIGN geaccepteerd na schriftelijke bevestiging hiervan aan opdrachtgever. Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever deze algemene voorwaarden.

2 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen de opdrachtgever en DIGIWACHT WEBDESIGN. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend, indien en voor zover dit tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

3 Aanbiedingen
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen binnen twee dagen nadat zij zijn aanvaard door DIGIWACHT WEBDESIGN worden herroepen. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden of door een wijziging in de opdracht. Onderlinge afspraken en bedingen binden DIGIWACHT WEBDESIGN eerst nadat dit schriftelijk door DIGIWACHT WEBDESIGN is bevestigd. Alleen schriftelijke offertes zijn geldig.Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt, gelden offertes een maand.

4 Auteursrecht
Tenzij anders is overeengekomen, behoudt DIGIWACHT WEBDESIGN de auteursrechten op de door haar verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven het onvervreemdbaar eigendom van DIGIWACHT WEBDESIGN en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, noch aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt. Ongeacht of opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

5 Meerwerk
Levering van goederen en/of uitvoering van werkzaamheden en diensten welke niet in de offerte genoemd worden of naderhand schriftelijk nader zijn overeengekomen, worden als meerwerk beschouwd. Tevens wordt als meerwerk beschouwd alle wijzigingen in aangenomen werk en de daaruit voortvloeiende kosten, die het gevolg zijn van het verstrekken van onjuiste gegevens, tekeningen, modellen, e.d. door de opdrachtgever. Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren, die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht.

6 Prijzen
De overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW en gebaseerd op de kosten van materialen en lonen, geldend op de dag van de offerte. Indien en voor zover de termijn tussen de datum van offerte en de aflevering of oplevering een tijdvak van twee maanden overschrijdt en de lonen, de prijzen van materialen e.d. in die periode wijzigingen hebben ondergaan, wordt de overeengekomen prijzen evenredig gewijzigd. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden gelijk met die der hoofdsom respectievelijk de laatste termijn daarvan.

7 Transport
7.a Alle zaken zijn vanaf het ogenblik van verzending voor risico van opdrachtgever. Ook indien franco levering overeengekomen is, is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die verband houdt met het vervoer. Opdrachtgever dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren.
7.b Mocht een beroep op het gestelde onder 7.a niet opgaan, dan is DIGIWACHT WEBDESIGN nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden, dan tot het bedrag dat zij in verband met het verloren gaan of de beschadiging tijdens het transport van de vervoerder en/of verzekeraar kan verkrijgen. Derhalve zal DIGIWACHT WEBDESIGN op verzoek van opdrachtgever op vervoerder, dan wel verzekeringsmaatschappij, aan opdrachtgever cederen.

8 Levertijd en leverplaats
Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is verkregen. Voorts, nadat alle voor uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen enz. In het bezit zijn van DIGIWACHT WEBDESIGN en deze de overeengekomen (deel) betaling heeft ontvangen. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat DIGIWACHT WEBDESIGN kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en daarbij in aanmerking nemende dat de nodige materialen haar tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van levertijd kan in principe slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien dit schriftelijk is overeengekomen. DIGIWACHT WEBDESIGN is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet tijdige levering, indien opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld. Waarbij opdrachtgever DIGIWACHT WEBDESIGN een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

9 Onuitvoerbaarheid van de opdracht
Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door DIGIWACHT WEBDESIGN niet kan worden nagekomen, dit ten gevolge van omstandigheden, die DIGIWACHT WEBDESIGN bij het totstandkomen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft DIGIWACHT WEBDESIGN het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat uitvoering mogelijk blijft. Daarnaast heeft DIGIWACHT WEBDESIGN het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en is zij niet in verzuim, indien zij tengevolge van verandering in omstandigheden, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Onder omstandigheden, die redelijkerwijze niet te verwachten zijn of konden worden voorzien en buiten de invloedsfeer van DIGIWACHT WEBDESIGN liggen wordt mede verstaan; Het niet of niet tijdig voldoen door leveranciers van DIGIWACHT WEBDESIGN aan hun verplichtingen brand, stakingen, werkonderbrekingen, het verloren gaan van de te verwerken materialen import- en/of handelsverboden. Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt, in welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden zonder dat een der partijen recht heeft op vergoeding van de door ontbinding geleden of te lijden schade. Als DIGIWACHT WEBDESIGN haar verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is zij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

10 Betaling
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de betalingscondities: bij levering van handelsgoederen binnen acht dagen na factuurdatum, bij uitvoering van werkzaamheden en/of diensten 30% bij het verstrekken van de opdracht, 50% op de helft van de opdracht en 20% binnen 14 dagen na oplevering. DIGIWACHT WEBDESIGN is immer gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, in naar haar oordeel, voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen, geeft DIGIWACHT WEBDESIGN het recht de overeenkomst voor ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van DIGIWACHT WEBDESIGN tot vergoeding van onkosten- en winstderving. Tevens is DIGIWACHT WEBDESIGN gerechtigd om, indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen. De gehele koopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet-stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd wanneer deze in liquidatie treedt wordt ontbonden of komt te overlijden. Wanneer betaling van een toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden binnen een maand na factuurdatum, is DIGIWACHT WEBDESIGN gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente, evenwel met een minimum van 12% per jaar, waarbij rente over een gedeelte van een maand wordt berekend als een volle maand. DIGIWACHT WEBDESIGN is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van op drachtgever te vorderen alle buitengerechtelijke kosten, dan wel gerechtelijke kosten, die door niet-(tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door opdrachtgever verschuldigd, in ieder geval wanneer DIGIWACHT WEBDESIGN zich voor de invordering van het uitstaande bedrag van de hulp van een derde heeft moeten verzekeren. De kosten zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Bovenbedoelde bepalingen gelden ook voor de gevallen waarbij DIGIWACHT WEBDESIGN een cheque onder rembours heeft geaccepteerd en de betreffende cheque niet gedekt blijkt te zijn.
Het recht van opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op DIGIWACHT WEBDESIGN te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11 Eigendomvoorbehoud en pandrecht
11.a Opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door DIGIWACHT WEBDESIGN geleverde of nog te leveren zaken. DIGIWACHT WEBDESIGN blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken, zolang opdrachtgever de vordering van DIGIWACHT WEBDESIGN ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft.

11.b Opdrachtgever is, zolang hij de onder artikel 11.a vermelde vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd tot de door DIGIWACHT WEBDESIGN geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen. Tevens verbindt opdrachtgever zich tegenover derden, die daarop een dergelijk recht willen vestigen, op eerste verlangen van DIGIWACHT WEBDESIGN te zullen verklaren dat zij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt opdrachtgever zich geen akte te zullen ondertekenen, waarbij pandrecht op de zaken wordt gevestigd, in welk geval opdrachtgever zich aan verduistering schuldig zou maken. In geval opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte zaken of uit te voeren werk jegens DIGIWACHT WEBDESIGN niet nakomt, is deze zonder dat ingebrekestelling is vereist, gerechtigd de zaken terug te nemen. DIGIWACHT WEBDESIGN verschaft aan de opdrachtgever op het moment, dat opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan de eigendom van de geleverde zaken. Dit onder voorbehoud van pandrecht van DIGIWACHT WEBDESIGN ten behoeve van andere aanspraken die DIGIWACHT WEBDESIGN op opdrachtgever heeft. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van DIGIWACHT WEBDESIGN zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

12 Aansprakelijkheid
DIGIWACHT WEBDESIGN zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, één en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan DIGIWACHT WEBDESIGN opgedragen taak mag worden verwacht. De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan DIGIWACHT WEBDESIGN ter beschikking gestelde gegevens. DIGIWACHT WEBDESIGN is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie.
De totale aansprakelijkheid van DIGIWACHT WEBDESIGN wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 6 maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor 6 maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR 453.780,00. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
de redelijke kosten die de opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van DIGIWACHT WEBDESIGN aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden;
de kosten die opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen, doordat DIGIWACHT WEBDESIGN op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
De totale aansprakelijkheid van DIGIWACHT WEBDESIGN voor zaak- of personenschade zal in geen geval meer bedragen dan EUR 1.000.000,00 per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis.
De aansprakelijkheid van DIGIWACHT WEBDESIGN voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
Buiten de in artikel 4 en 5 genoemde gevallen rust op DIGIWACHT WEBDESIGN geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 4 en 5 genoemde maxima komen te vervallen, indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van DIGIWACHT WEBDESIGN.
De aansprakelijkheid van DIGIWACHT WEBDESIGN wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever DIGIWACHT WEBDESIGN onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en DIGIWACHT WEBDESIGN ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat DIGIWACHT WEBDESIGN in staat is adequaat te reageren.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij DIGIWACHT WEBDESIGN meldt.
Opdrachtgever vrijwaart DIGIWACHT WEBDESIGN voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid a.g.v. een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door DIGIWACHT WEBDESIGN geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

13 Reclamaties of klachten
Verborgen gebreken, die het goed ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men het heeft bestemd, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de opdrachtgever de zaken niet, of slechts tegen een mindere prijs zou hebben gekocht, zo hij de gebreken gekend had, wordt gedurende de termijn van een jaar vanaf de datum van eigendomsverwerving door opdrachtgever, hersteld dan wel vergoed. Elke aanspraak op garantie vervalt zo de geleverde goederen door of vanwege de opdrachtgever onoordeelkundig zijn behandeld en/of verwerkt, of zo gehandeld is in strijd met de door DIGIWACHT WEBDESIGN verstrekte technische specificaties of aanwijzingen, of zo door de opdrachtgever bewerkingen of veranderingen zijn aangebracht in door DIGIWACHT WEBDESIGN geleverde producten of in door DIGIWACHT WEBDESIGN uitgevoerde werkzaamheden. Reclames betreffende zichtbare gebreken, zowel op de uitvoering van werkzaamheden en/of op leveranties als op facturen, dienen binnen veertien dagen na oplevering of aflevering van het werk of na verzending van de facturen, schriftelijk te worden ingediend. Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden, die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid, indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij DIGIWACHT WEBDESIGN niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

14 Uitsluiting Cyber-risico's
Digiwacht Webdesign is niet aansprakelijk voor zogenaamde cyber-risico's. Waarbij via een (communicatie) netwerk, zoals internet, dataverkeer ontregeld wordt, informatiedragers, data, infrastructuur en/of apparatuur beschadigd raken, verloren gaan of niet meer toegankelijk zijn als gevolg van hacken, crashen, spamming, doorbreken van beveiligingen, denial of services en computervirussen.

15 Toepasselijk recht
De overeenkomst tussen Opdrachtgever en DIGIWACHT WEBDESIGN worden beheerst door Nederlands recht. De geschillen welke tussen Opdrachtgever en DIGIWACHT WEBDESIGN mochten ontstaan naar aanleiding van een door Opdrachtgever met DIGIWACHT WEBDESIGN gesloten overeenkomst, dan wel n.a.v nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

16 Duur en einde van de overeenkomst
De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde termijn. De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend na afloop van de eerste termijn met een zelfde termijn verlengd. Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden tegen het einde van de overeengekomen periode. Opzegging is alleen mogelijk per aangetekende schrijven, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop DIGIWACHT WEBDESIGN de opzegging ontvangt.